Kontantkort

 1. Definitioner
   
  1. Konto innebär det samtalskonto på vilket vi registrerar dina multifunktionella värdebevis för påladdning, och avgifter;
  2. Tilläggstjänster innebär de tjänster vi erbjuder som läggs på utöver dina nuvarande tjänster som du efterfrågar, eller sådana som vi ej kräver att du efterfråga innan du använder dem. Avgifterna och regler och villkor för tilläggstjänster är tillgängliga på vår hemsida och genom vårt kundserviceteam;
  3. Avtal innebär dessa regler och villkor;
  4. Grundläggande tjänster innebär tjänster som vi erbjuder utöver tilläggstjänsterna. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, samtal och textmeddelanden som skickas och tas emot genom nätverket;
  5. Saldoöverföring innebär tjänsten “saldoöverföring” och som definieras på vår hemsida;
  6. Avgifter innebär avgifter för tjänster. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, användande av tjänster, serviceavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster som du beställer från oss eller använder;
  7. Kontrakt innebär den överenskommelse mellan dig och oss för försäljning och köp av de tjänster som dessa villkor tillämpas för;
  8. Kredit innebär det belopp som krediteras mot ett multifunktionellt värdebevis;
  9. Utrustning innebär all godkänd utrustning med vilken du ansluter till nätverket via ditt SIM-kort;
  10. Första laddningen innebär den första gång du laddar ditt kontantkort och som ingick i ditt Startpaket. För att undvika oklarheter, om du har förladdat kredit på ditt kontantkort räknas dessa ej som första laddningen;
  11. Varor innebär de varor som du samtycker med att köpa från oss. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till olika mångsidiga värdebevis som ger tillgång till tjänsterna;
  12. Handlare innebär Vectone koncernbolag som driver in betalningar åt Vectone Mobile AB;
  13. Multifunktionella värdebevis är en betallösning som vi tillåter dig att köpa och på så vis använda våra tjänster. Värdebevisen för påladdning kan köpas fysiskt eller elektroniskt.
  14. Nätverk innebär det telefonsystem som tillhandahåller tjänsterna i Sverige;
  15. Nummer innebär det mobiltelefonnummer vi tilldelar dig eller som du flyttar över till oss;
  16. Personlig information innebär den information som vi har om dig som du tillhandahåller till oss, eller som vi samlar medan vi tillhandahåller tjänsten till dig och inkluderar, men är inte begränsat till, personuppgifter och trafikuppgifter;
  17. Roaming innebär att ringa och ta emot samtal via en lokal nätverksoperatör medan du är utomlands;
  18. Tjänster innebär grundläggande tjänster och tilläggstjänster som vi tillhandahåller till dig, och som du har tillgång till genom att använda ditt Vectone Mobile SIM-kort.
  19. SIM-kort sparar data såsom telefonnummer, personliga säkerhetskoder samt sparade meddelanden åt användare av GSM mobiler.
  20. Standard avgift är den avgift som dras efter din första påfyllning på ditt kontantkort när du använder Startpaketet.
  21. Startpaket innebär ett SIM-kort och den information som du har köpt på nätet eller i butik. Du kan välja om startpaketet, som du väljer att köpa, skall vara förladdat med krediter.
  22. Avgift för Startpakets innebär den avgift som debiteras för ett startpaket innan den första påfyllningen krediterats till SIM-kortet. Därefter så appliceras standardavgift på resten av krediterna.
  23. Påfyllning innebär när du fyller på med kredit till ditt SIM-kort genom att köpa multifunktionella kuponger, elektroniska kuponger eller onlinetjänster.
  24. Vectone Mobile, vi, vår och oss betyder Vectone Mobile AB, ett företag registrerat i Sverige med registreringsnummer 555846-1973 vars registrerade adress är Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige.
  25. Vectone Mobile SIM-kort innebär ett SIM-kort som du tillhandahållit av oss som fortfarande är vår egendom och som tillsammans med utrustningen ger dig tillgång till tjänsterna;
  26. Virus innebär ett datorprogram som kan fördärva, skada eller förstöra ett datorsystems data utan tillåtelse och/eller kännedom av det infekterade systemets användare.
    
 2. Avtal
  1. Detta avtal träder i kraft när vi accepterar en begäran om tjänster från dig.
  2. När avtalet är träffat öppnar vi ett konto för dig och förser dig med ett nummer.
  3. När vi förser dig med ett Vectone Mobile SIM-kort kommer vi att aktivera det så snart som möjligt efter det att avtalet träder i kraft.
  4. Du godkänner att genom din användning av tjänsterna eller registrering av ett mångsidigt värdebevis på ditt konto så godkänner du att vara bunden av dessa villkor och att betala avgifterna.
    
 3. Vectone Mobile SIM-kort
  1. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra skada på eller förlust eller missbruk av SIM-kortet från Vectone Mobile.
  2. Om ditt SIM-kort från Vectone Mobile tappas bort, stjäls eller skadas så att det inte längre ger dig tillgång till tjänsterna så måste du rapportera det till kundtjänst så snart som möjligt. Vi kan debitera dig för att ersätta ditt SIM-kort från Vectone Mobile .
    
 4. Tjänster
  1. Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att alltid kunna använda tjänsterna. Tyvärr kan dessa påverkas av faktorer utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, vädret, andra nätverk och fel, eller av våra underhåll av nätverket.
  2. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att undvika perioder av otillgänglighet och att försöka lösa eventuella problem inom vår kontroll så snart som möjligt.
  3. Vi använder rimliga ansträngningar för att göra kommersiella arrangemang för att möjliggöra tillträde till nät i utlandet så att tjänsterna kan användas medan användaren är i utlandet (roaming) men vi kan inte, och garanterar inte, kvalitet och täckning hos utländska nät. Roaming är en tilläggstjänst och medför extra kostnader.
    
 5. Avgifter och betalning
  1. För att kunna använda tjänsterna måste du se till att du har tillräckligt med kredit. Framför allt kommer du inte att kunna använda en tjänst när du inte har någon kredit eller när kreditbeloppet är lägre än den lägsta avgiften för den tjänsten.
  2. Allt eftersom kostnader uppstår kommer de att dras från krediten. Avgifter som uppstår samtidigt dras samtidigt. I händelse av att krediten är otillräcklig för att möta alla uppkomna avgifter på grund av de kontrakterade för tidigare kommer att få företräde alltså avgifter för extra tjänster skall tillämpas i den ordning som dessa tilläggstjänster har beställts av dig och skall tillämpas efter avgifter för den grundläggande Tjänsten.
  3. Avgifterna är tillgängliga online på vår hemsida och från vår kundservice.
  4. Du måste betala för tjänsterna i förväg och gör detta genom att köpa mångsidiga värdebevis. När du registrerar ett mångsidigt värdebevis kommer det, och dess kredit, att redovisas mot ditt konto och avgifter på ditt konto kommer dras från krediten knuten till det mångsidiga värdebeviset.
  5. Om du har mer än ett mångsidigt värdebevis registrerat på ditt konto kommer avgifterna att dras från tillgänglig kredit på det tidigast aktiverade mångsidiga värdebeviset.
  6. Multifunktionella laddningskuponger kan inte lösas in mot kontanter och kommer att upphöra om du inte använder alla tillhörande krediter inom tidsfristen eller före den tidsfrist som anges på eller med själva mångsidiga värdebeviset.
  7. Konto- och kreditkortsbetalningar genomförs av företaget Vectone Group Chillitalk Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 5506630). Adressen till deras registrerade kontor är 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) (“Handlare”) på uppdrag av Vectone Mobile AB (registrerat i Sverige under nummer 556846-1973, på adressen Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige)
  8. PayPal betalningar är behandlade av Vectone koncernbolag Vectone Network Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 8693390). Adressen till deras registrerade kontor är 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) (“Handlare”) på uppdrag av Vectone Mobile AB (registrerat i Sverige under nummer 556846-1973, på adressen Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige)
  9. Kunder som använder PayPal för att ladda på sina konton kommer inte kunna använda tjänsten för Saldoöverföring För Samtal. Den här restriktionen gäller ej för andra betalningsmetoder.
  10. Säkerheten kring din personliga information : Vectone Mobile använder avancerade säkerhetsmetoder och procedurer som skyddar din personliga information från obehörig åtkomst. Dina detaljer, kortnummer och pinkoder är säkrade genom Secure Socket Layer (SSL) kryptering när de överförs på internet.
    
 6. Paysafecard Betalning
  1. För internationella köp av påladdning, rekommenderar vi att våra kunder besöker paysafecards allmänna villkor för att få information om växlingskurs avgifter. För att få veta växlingskursen vänligen besök https://www.paysafecard.com/currency-calculator.
    
 7. Användning av tjänster och dina skyldigheter
  a. Du accepterar att INTE använda tjänsterna och att INTE tillåta tredje part att använda tjänsterna:
  1. För något olagligt, omoraliskt eller felaktig;
  2. för att göra kränkande eller störande meddelanden oavsett form, eller att ringa eller ta emot omvända betalsamtal;
  3. med utrustning som inte är godkänd för användning med nätverket, inklusive, men inte begränsat till, SIM-boxar och SIM-gateways;
  4. för att levereravaror eller tjänster till tredjepart;
  5. för att skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner eller på annat sätt underlätta material som är kränkande, oanständigt, nedsättande, av en hotfull natur, en olägenhet, ett brott mot privatliv, en kränkning av upphovsrätten eller annan immateriell rättighet eller på annat sätt olagligt;
  6. för att få tillgång till tjänster från tredje parts IP-telefonileverantör om inte uttryckligen tillåtet av oss;
  7. för att överföra ett virus; och
  8. i syfte att till handa hålla telefoni och / eller andra tjänster tillt redje part som förlitar sig på tjänsterna.
b. Du accepterar ATT:
 1. ge oss den information som vi rimligen kan begära;
 2. följa våra rimliga instruktioner;
 3. följa instruktioner och krav som gäller för andra nätverk när du använder roaming;
 4. informera oss om eventuella ändringar i dina kontaktuppgifter som du tidigare registrerat hos oss. Om du inte gör detta godkänner du att de uppgifter vi har är tillräckliga för att kunna kontakta dig;
 5. meddela oss så fort som möjligt om du anser att något är felaktigt;
c. Policyer för sunt användande kan gälla för särskilda tjänster som vi erbjuder dig. När de gäller kommer vi att lägga upp dem på vår hemsida och du accepterar att följa dem.
d. Varje underlåtenhet att uppfylla något av villkoren i denna punkt 6 är ett brott mot detta avtal som ger oss rätt att säga upp avtalet.

8. Avbeställa / Returnera varor
 • Om du beställer varor från oss och vi har fått bekräftelse på din beställning gäller följande villkor:
  1. Om varorna är defekta, måste du meddela oss inom 7 dagar. Om du inte gör det anses du ha accepterat varorna.
  2. Om ett yrkande om fel eller skada sker skall vi avaktivera varorna. Om vi på besiktningen/undersökningen finner att varorna är defekta, har du rätt till ersättning för varor av samma typ och valör.
  3. Utöver de rättigheter som anges häri, kan du ha lagstadgade rättigheter enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59):
   1. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i Sverige, som bosatt i Sverige, har du rätt att avbryta kontraktet inom 14 dagar från det kontraktet har bildats mellan dig och oss.
   2. Om du använder varan eller tjänsten innan din rätt att avbryta kontraktet har gått ut, förlorar du rättigheten att avbryta kontraktet.
   3. Om du har rätt att avbryta och vill avbryta kontraktet måste du skriva till vår kundtjänst och försäkra dig om att brevet når oss innan din rätt att avbryta kontraktet går ut.
   4. Om du har att avbryta avtalet och ger oss ett skriftligt meddelande, godkänner vi att återbetala din erlagd ersättning inom 30 dagar.
   5. Om du väljer att inte använda varan eller tjänsterna förrän efter utgången av din ångerrätt kommer vi inte tillhandahålla varorna eller användning av tjänsterna till efter din ångerrätt upphört.
     
9. Avstängning av Tjänster
a. Vi kan stänga eller upphöra med att tillhandahålla tjänster till dig utan förvarning om:
1. Du bryter mot ett eller flera villkor i avtalet eller om någon som använder ditt Vectone Mobile SIM-kort eller din utrustning bryter mot villkoren;
2. nätverket går sönder eller behöver underhåll. Vectone Mobile försöker minimera dessa fall;
3. alla som använder utrustningen eller ett Vectone Mobile SIM-kort inte följer villkoren i detta avtal; och
4. din användning av Tjänsterna skadar nätverket eller sätter nätverket i fara.
b. Avstängning av Tjänster påverkar inte din skyldighet att betala avgifter, utom i händelse av avstängning som ett resultat av vårt underhåll av nätet som sträcker sig mer än tre dagar och som påverkar hela nätet. Vid en sådan händelse kommer vi inte att debitera för några tjänsteavgifter för den period då du inte kan använda tjänsterna.
c. Vi får tillämpa en avgift för att återansluta tjänster där vi har avbrutit dem och/eller avaktiverat något Vectone Mobile SIM-kort från nätverket enligt punkt 7.a.i., 7.a.iii. eller 7.a.iv.
d. Vår rätt att avbryta Tjänster enligt punkt 7 påverkar inte några andra rättigheter som vi har att stänga av eller säga upp detta avtal. 

Uppsägning av avtalet
 • Om du inte använder Tjänsterna minst en gång var sjätte månad kommer ditt Vectone Mobile SIM-kort att kopplas bort från nätverket, detta avtal upphör att gälla, eventuella registrerade mångsidiga värdebevis på ditt konto som ännu inte har löpt ut kommer att förverkas och du kommer att förlora ditt nummer.
 • Giltighetstiden för varje påfyllning är 90 dagar. Efter den 90 dagar giltighetstid, kommer krediten löpa ut och kunden kommer inte få rätt till återbetalning av utgången kredit.
 • Vi kan också avsluta detta avtal OM:
  1. du är oförmögen att åtgärda ett avtalsbrott eller om du använder Tjänsterna i strid med avtalet och ej åtgärdat avtalsbrottet inom 7 dagar från vårt påpekande.
  2. vi stänger av det i enlighet med punkt 7;
  3. du blir insolvent eller satt i konkurs, eller
  4. vi inte längre tillåts att driva nätet eller förse dig med Tjänsterna.
 1. Notice
  • Alla skriftliga meddelanden till oss måste skickas till
   Vectone Mobile AB 
   Company number: 556846-1973
   Office: Wallingatan 34 111 24 Stockholm,
   Sverige
Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss genom våra kontaktuppgifter som anges i klausul 15 gällande tvistelösningsprocedur.
 1. Ansvar
  1. Bortsett från personskada eller dödsfall som en följd av vår oaktsamhet begränsas vårt ansvar till 15,000 SEK för varje skada och alla elterade händelser eller 30,000 SEK för varje tolvmånadersperiod. Därutöver är vi inte ansvariga i något avseende för förlust av inkomst, affärer eller utebliven vinst eller för skada som inte rimligen kunde ha förutsetts när detta avtal ingicks.
  2. Vi är inte ansvariga gentemot dig där vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal som ett resultat av något utanför vår kontroll och förväntningar.
  3. Vi är inte heller skyldiga att ersätta dig då vi inte kan tillhandahålla tjänster till följd av underhåll av våra nätverk.
  4. Om du förlorar ditt Vectone Mobile SIM-kort eller blir bestulen är du fortfarande ansvarig för de utgifter som uppstår medan Vectone Mobile SIM-kortet inte är i din ägo, innan ni meddelat oss att det har förkommit eller stulits. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fall där ditt Vectone Mobile SIM-kort är klonat.
  5. Om en del av de tjänster vi tillhandahåller ger dig möjlighet att få tillgång till Internet godkänner du att vi är inte ansvariga för något innehåll som du kommer åt, laddar upp eller laddar ner medvetet eller inte, utom för innehåll som vi gör tillgängliga för dig direkt.
  6. Denna punkt 1 gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört. 
    
 2. Tredje part
 • Detta avtal skall inte medföra någon förmån för tredje part.
 • Trots föregående punkt kan du ingå avtal med en eller flera tredje parter när du använder Tjänsterna. Om du ingår avtal med en tredje part medan du använder Tjänsterna bekräftar och förstår du att vi inte är en part i avtalet även om betalningar till den tredje parten dras från de mångsidiga värdebevisen registrerade på ditt konto.
 1. Ändring av avtalsvillkor
  1. Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till påtaglig fördel för dig informerar vi om minst en månad innan ändringen träder ikraft
  2. Om en ändring i de grundläggande tjänsterna har, eller sannolikt kommer att orsaka, en väsentlig nackdel för Tjänsten och inte är ett resultat av ett krav från en tillsynsmyndighet eller av juridiska skäl, kommer vi att meddela dig och du har i sådant fall rätt att säga upp avtalet men tidigast per det datum då förändringen träder i kraft. Om du fortsätter använda Tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar vi det som att du accepterar förändringen.
  3. Vi kan också ändra ditt nummer där vi rimligen kan begära det. När vi gör det kommer vi att ge dig föregående varsel och förklara varför.
  4. Ändringarna kommer också att publiceras på hemsidan https://www.vectonemobile.se/ och du accepterar att publiceringen av dessa meddelanden har samma giltlighet som om vi ger dig ett skriftligt meddelande per post.
    
 2. Tvistelösningsprocedur
  1. Du är skyldig att, när det gäller klagomål eller skillnader i förhållande till de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal, kontakta oss via e-post på support@vectonemobile.se eller via telefon på +46 769 899 900. Vi kommer att svara inom trettio (30) dagar från mottagandet av din e-post, såvida detta inte är möjligt inom rimliga gränser. I så fall kommer vi att informera dig inom den första utsatta perioden när du kan förvänta dig ett svar.
  2. Om du får ett negativt eller ett otillräckligt svar från oss, kan du kontakta Sveriges mydighet för telekommunikation om kvalificerad grund baseras på gällande lagar, eller så kan du hänskjuta tvisten till behörig domstol i jurisdiktionen.
 
 1. Allmänt
  1. Avtalet är personligt för dig och gäller bara dig. Det innebär att du ansvarar för att avtalet följs och att du inte utan särskilt skriftligt tillstånd från oss får överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till någon annan. Detta gäller även om du skulle lämna Produkten eller ditt SIM-kort till någon annan.
  2. Vi kan överlåta detta avtal när som helst utan ditt medgivande, förutsatt att sådan överlåtelse inte påverkar Tjänsterna.
  3. Underlåtenhet av oss att hävda något av villkoren i detta avtal skall inte tolkas som en avsägelse av någon rättighet eller gottgörelse. Inte heller skall det på något sätt påverka giltigheten av detta avtal eller del därav, och inget upphävande av ett brott mot detta avtal skall utgöra en avsägelse av något annat brott.
  4. Uppsägning av detta avtal skall inte utgöra en avsägelse av någon överträdelse av dig av något av villkoren i detta avtal och skall inte påverka tillämpningen av våra rättigheter eller gottgörelser som kan uppstå som en följd av sådant avtalsbrott, eller som kan ha uppstått fram till dagen för sådan uppsägning.
  5. Om det konstateras att ett villkor i detta avtal är, eller har blivit, ogiltig, olaglig eller ej verkställbart i något avseende under gällande lag skall det inte påverka eller försämra giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av andra villkor i detta avtal så länge som avtalets syfte fortfarande kan uppfyllas.
  6. Detta avtal regleras av Sveriges lagar och eventuella tvister som följer av detta avtal skall avgöras i Sveriges domstolar.

Kampanjspecifika villkor och rättsliga förbehåll
Vectone Mobile förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra dessa kampanjerbjudanden när som helst. Alla erbjudanden gäller enbart efter påladdning. Samtal till CDMA-enheter kommer att betraktas som samtal till mobiltelefoner.
 
Startpaketets
Startpaketets gällande priser skiljer sig från standardpriserna. Startpaketspriser kommer att gälla till och med Vectone Mobiles kunder gör sin första påladdning av saldo, efter att ha köpt ett startpaket. Därefter kommer automatiskt standarpriserna att gälla. All förpåladdad saldo som finns kvar på startpaketet efter en första påladdning av saldo kommer att debiteras efter standardpriser. Allmänna villkor gäller och kan variera.
 
Sverige Sparpaket:
Alla Sparpaket-enheter måste användas inom 30 dagar från köpedagen. Efter 30 dagar kommer eventuella kvarvarande enheter att bli obrukbara. Din prenumeration kommer att löpa ut efter 30 dagar. Sparpaket kommer automatiskt att förnyas efter att giltighetsperioden löpt ut. Om du överskrider din bundle gränd betalar du våra vanliga förbetalda priser. Sparpaketenheter kan inte användas under roaming eller för samtal till nummeromvandlingstjänster, betalsamtalsnummer och personliga nummer. Publicerade priser är baserade på full användning av bundle-enheterna under giltighetstiden. Villkor & rättsliga förbehåll gäller och kan ändras.

Välkomstbonus:
Kunder kan flytta över deras mobilnummer från valfri svensk mobiloperatör, förutom Vectone Mobile.

1 öres internationell samtal:
Varje Vectone Mobile kontantkortsladdning tillåter dig att ringa för 1 öre per minut till valfria destinationer, vilka du hitta på vår hemsida. Om inget anges gäller dessa samtal endast till fast telefoni. 1 öres samtal kan ej användas för samtal till specialnummer eller medan du roamar.

Sri Lanka paketet: 
1500 minuter till vilket som helst enskilt mobilnummer i månaden. Samtal kan göras till vilken Etisalat, Hutch, Mobitel, Airtel eller LankaBell mobilnummer som helst i Sri Lanka. De 1500 minuterna kan delas mellan andra inhemska Vectone nummer men är föremål för en månatlig avgift på 50kr för varje extra tillaggt nummer. Samtal kan delas av upp till tre inhemska Vectone mobilnummer (förutom då det valda numret är på Etisalat nätverk). Samtal till Etisalat nummer måste göras till ett kontantkortskonto med minst LKR500 i saldo. Övriga nummer, inklusive betalsamtal och icke-geografiska nummer, är uteslutna. Eventuella minuter som inte används inom en månad från registreringsdagen eller förnyelsedagen kommer att upphöra. Prenumerationen kommer att förnyas automatiskt så länge det finns tillräckligt med saldo på ditt Vectone konto. Avgifter för ytterligare nummer kommer att debiteras den dag numret läggs till och därefter den dag då huvudkontots prenumeration förlängs. Minuter som används utöver tillåtelsen kommer att debiteras enligt våra standardpriser som kan ses på vår hemsida. Aktiveringen kan ta upp till tre arbetsdagar. Du kan ha fler än ett Country Saver konto eller ändra tilläggsnumret i prenumerationen. Betalningen för förnyandet kommer att tas två dagar innan förnyelsedatumet. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft efter den automatiska förnyelsen. Sluta prenumerera genom att ringa Vectone kundtjänst en vecka i förväg. Vänligen ring Vectone kundtjänst för frågor om detta erbjudande. Vectone förbehåller dig rätten att avsluta eller ändra detta erbjudande och Allmänna Villkor närsomhelst.

Smart Rates
 1. Nya och existerande Vectone kontantkortskunder kan ta del av Vectone Smartpriser som är billigare än våra standardpriser. För att få Smartpriser måste du aktivera det varje månad genom att SMSa SMART till 345.
 2. Smartpriser är giltigt från den första dagen i varje månad till den sista dagen i samma månad, under förutsättning att du skickat SMSet till 345. Smartpriser kommer endast att starta efter att du skickat SMART till 345 och kommer att sluta gälla den sista dagen i varje månad. Du måste alltså SMSa SMART till 345 varje månad för att ta del av Smartpriser. Om du skickar ditt SMS den 5e i en månad kommer Smartpriser att gälla från tidspunkten SMSet blev mottaget till sista dagen i samma månad. Om du inte aktiverar Smartpriser genom att skicka ett SMS kommer Standardpriser att gälla.
 3. Smartpriser kan inte användas i kombination med andra Vectone Erbjudanden där andra rabatterade priser gäller.
 4. Kunder måste ha genomfört minst en påladdning för att ansluta till Smartpriser.
 5. Vectone förbehåller sig rätten att avsluta, dra tillbaka eller ändra detta erbjudande, dess priser och villkor när som helst med rimligt besked.
 6. Erbjudandets villkor gäller i tillägg till Vectones Allmänna Villkor och andra erbjudande-specifika villkor.
Allmänna villkor för internationella reducerade priser:
 1. Detta erbjudande är endast giltigt för Vectone Mobile Sveriges kontantkortskunder.
 2. Reducerade internationella priser gäller endast för kunder som anslutit sig till ett Sverige sparpaket för 99 kr.
 3. Reducerade internationella priser (”erbjudandet”) gäller för samtal från Sverige till internationella standard mobil- och fasta telefonnummer. Samtal till premiumnummer är exkluderade ur erbjudandet.
 4. Vectone förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra detta erbjudande eller dess villkor när som helst.
 5. Kampanjsaldo (saldo som Vectone har gett till kunder gratis) kan inte användas för att köpa paket.
 6. Detta erbjudande är endast för icke-kommersiellt, privat och personligt bruk – Vectone Mobile förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp erbjudandet eller stänga av dig från tjänsten om vi misstänker att detta erbjudande används för kommersiellt bruk, för konferenser, eller om det inte används i en mobil (i en SIM-låda exempelvis)

Betala månadsvis – 12 månaders kontrakt

Tjänsterna enligt avtalet tillhandahålls av Vectone Mobile AB, ett bolag registrerat i Sverige under företagets nummer 556846-1973 och  momsnummer 556846197301, även kallat Vectone Mobile (nedan kallat Vectone Mobile, "vi", "vår" och "oss" )
 
1. Definitioner
• Dessa ord har följande betydelser:
• Konto betyder det mobilnät som vi använder för att registrera dina avgifter.
• Ytterligare tjänster som vi erbjuder för att leverera som läggs till Dina mobilnät Tjänsterna när du begär dem, eller där vi inte kräver att du begär dem när du använder dem. Avgifterna och villkoren för tilläggstjänster finns tillgängliga online och från vår kundservice;
• Avtal innebär avtalet mellan dig och oss för försäljning och inköp av tjänster som innehåller dessa villkor, villkoren för eventuella tilläggstjänster, villkoren för ersättning och/eller avgifterna för de grundläggande mobilnät tjänsterna vi har kommit överens om att leverera till dig;
• Ersättning innebär ersättning för mobilnät Tjänster som vi tillhandahåller för en överenskommen återkommande månadsavgift.
• Grundläggande mobilnät tjänster betyder de tjänster som vi har samtyckt till att leverera till dig annat än tilläggstjänster, inklusive men inte begränsat till samtals- och meddelandetjänster som vi tillhandahåller via nätverket.
• Faktureringsdatum betyder den 10: e dagen i den relevanta kalendermånaden;
• Avgifter är avgifterna för tjänsten, inklusive men inte begränsade till användningsavgifter, tilläggsavgifter och avgifter som gäller för eventuella tilläggstjänster som du beställer från oss eller använder.
• Utrustning är all utrustning du använder för att komma åt Tjänsterna där den utrustningen är godkänd för användning på nätverket av oss.
• Term betyder den tolvmånadersperiod från det aktiveringsdatum som du har kommit överens om att få din ersättning för;
• Nätverk betyder det mobila kommunikationsnätet vi använder för att tillhandahålla tjänsterna.
• Antal betyder det mobilnummer vi tilldelar dig eller som du hamnar till oss som är kopplat till ditt konto.
• Personlig information betyder information vi har om dig som du tillhandahåller till oss eller som vi samlar in samtidigt som vi tillhandahåller Tjänsten och inkluderar men är inte begränsade till personuppgifter och trafikdata.
• Roaming betyder en tilläggstjänst som låter dig använda nät i utlandet så att Tjänsterna kan användas utomlands. Ytterligare avgifter gäller roaming.
• SIM-kort innebär en abonnentidentitetsmodul (SIM) som lagrar data för GSM-mobilanvändare som nummer, personliga säkerhetsnycklar och lagrade meddelanden.
• Tjänster betyder de grundläggande tjänsterna och eventuella tilläggstjänster som vi tillhandahåller dig som du har tillgång till med ett Vectone Mobile SIM-kort.
• Vectone Mobile SIM betyder ett SIM-kort som vi tillhandahåller av oss, som förblir vår egendom och som vid användning med Utrustningen ger dig tillgång till Tjänsterna.
• Virus är ett datorprogram som kan korrumpera, skada eller förstöra ett datorsystem utan tillstånd och/eller kunskap om användaren av det system som det infekterar.
• Webbplatsen betyder https://www.vectonemobile.se/
 
2. Avtal och term
(A) Detta avtal bildas när vi accepterar en begäran om mobilnät tjänster från dig.
(B) När avtalet har skickats och godkänts öppnar vi ett konto för dig och ger dig ett nummer.
(C) Om vi ​​tillhandahåller ett Vectone Mobile SIM-kort aktiverar vi för dig ett kort när avtalet bildas.
(D) En Term gäller för avtalet och anges enligt Ersättning. Avtalet kommer att fortsätta under termen och du är ansvarig för avgifterna därefter.
(E) Avtalet kan inte avbrytas före utgången av Kontraktstiden för avgiftsperiod på ett år.
(F) När Kontraktstiden upphör, förnyas inte avtalet automatiskt. Om du vill dra nytta av Vectone Mobile Services på ditt SIM-kort, bör du kontakta Kundtjänst.
(G) Erbjudandet får endast anslutas av Vectone Mobile Pay Monthly Customers i Sverige.
(H) Erbjudandet kan inte ändras när kunden har påbörjat kontraktet.
(I) Kunder som byter från Pay As You Go planerar att betala månadsvis kommer att förlora fördelen med eventuell utestående kredit, erbjudande och/eller bunt på deras konto.
 
3. Vectone Mobile SIM
(A) Du accepterar att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra skador på, förlust eller missbruk av Vectone Mobile SIM.
(B) Om ditt Vectone Mobile SIM-minne förloras, stulits eller skadas så att det inte längre låter dig komma åt Tjänsterna måste du rapportera det till kundtjänst så snart som möjligt. Vi kan debitera dig för ett nytt Vectone Mobile SIM-kort.
 
4. Tjänster
(A) Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att alltid använda Tjänsterna. Tyvärr kan dessa påverkas av saker utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till vädret, andra nätverk och fel eller genom vårt underhåll av nätverket.
(B) Vi kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att undvika perioder av otillgänglighet och för att försöka lösa eventuella problem inom vår kontroll så snart som möjligt.
(C) Vi gör allt som rimliga ansträngningar för att göra det möjligt att använda roaming access med ditt Vectone SIM och kommersiella arrangemang för att möjliggöra Roaming, men vi kan inte garantera kvaliteten eller täckningen av andra som utländska nätverk.
(D) Vectone Mobile förbehåller sig rätten att dra in eller avbryta tjänsterna eller att säga upp avtalet helt om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser eller om det inte används i en handenhet (i en SIM-låda till exempel), eller om det används för tätning.
 
5. Avgifter och betalning
(A) På dina begärande Tjänster med hjälp av ett Tillägg samlar vi in ​​betalning för den första månadens Tilläggsavgifter med kredit- eller betalkort. Om du begär tjänster på ett annat datum än faktureringsdatumet krediteras eventuella överskottsavgifter som betalas för den första månadens avgifter till den andra månadens avgifter. Från den andra månaden för din prenumeration faktureras din användning månadsvis i förskott på faktureringsdagen. Tilläggsavgifterna tas ut med Betalnings-/kreditkort som är kopplat till ditt konto den 10: e varje månad. Tilläggsavgifter debiteras oavsett om du har använt hela din ersättning i den aktuella månaden eller inte. Kreditkorts uppgifter kan uppdateras i Vectone Mitt konto.
(B) Alla tilläggsavgifter faktureras på faktureringsdagen och debiteras månatligen i efterskott den 10: e varje månad. De extra avgifterna kommer att samlas in med de betalkort som är registrerade på ditt konto.
(C) Avgifterna är tillgängliga online hos/och från vår kundserviceavdelning. Dina räkningar är tillgängliga genom att komma åt ditt konto via vår hemsida och dessa kan tillhandahållas av en tredje part. Du måste betala alla avgifter före förfallodagen som anges på din faktura och sådana avgifter måste betalas med betalkort. Om du inte betalar avgifterna vid förfallodagen kan vi också välja att säga upp avtalet enligt klausul 9.
(D) En kreditgräns som motsvarar ditt månatliga användningsgränser gäller för ditt konto. Om ditt konto överskrider denna kreditgräns kan vi tillfälligt blockera din tillgång till Tjänsterna. Du är ansvarig för att kontrollera att ditt konto inte överstiger kreditgränsen. Vi kan begära att du gör en mellanliggande betalning innan vi återställer ditt konto. Detta får inte överstiga de avgifter som är betalda i ditt konto.
(E) Vi vill påminna våra kunder om att du kommer att bli föremål för extra kreditgränser om du brukar mer än din månatliga användningsgränser. Denna gräns påverkar bara samtal och texter - men inte din nätanvändning.
 
(H) Kredit- och betalkortbetalningarna behandlas av Vectone Group-bolaget Chillitalk Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 5506630 med säte på 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) ("Merchant") på uppdrag av Vectone Mobile AB (registrerad i Sverige med företagets nummer 556846-1973, med säte på Wallingatan 34 111 24 Stockholm). Kunden bekräftar och godkänner att han / hon ska återbetala en tvist om betalkort / kreditkortsbetalning uteslutande till Vectones kundservice. I händelse av att kunden bestrider debit/kreditkortsbetalningarna som inte överensstämmer med ovanstående bestämmelser förbehåller sig Vectone rätten att avbryta Tjänsterna.
(I) Säkerhet för din personliga information: Vectone Mobile använder avancerad säkerhetsteknik och -procedurer för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst. Dina uppgifter, kreditkortsnummer och PIN-koder är skyddade med SSL-kryptering (Secure Socket Layer) när de överförs via Internet.
 
6. Användning av Tjänster och dina skyldigheter
(A) Du accepterar att INTE använda Tjänsterna och INTE för att tillåta någon tredje part att använda Tjänsterna:
i. För något olagligt, omoraliskt eller otillbörligt;
ii. Att göra kränkande eller obehaglig kommunikation i vilken form som helst, eller att ringa eller ta emot återbetalnings eller olagliga betalsamtal.
III. Med utrustning som inte är godkänd för användning i nätverket inklusive, men inte begränsat till, SIM-lådor och SIM-gateways.
iv. Att leverera varor eller tjänster till tredje part;
V. Att skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner eller på annat sätt underlätta alla material som är offensivt, oanständigt, ärekränkande, av hotande natur, obehag, brott mot integritet, intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller på annat sätt olagligt.
vi. För att få tillgång till tjänster från tredje parts röst via internetprotokollsleverantör, om inte uttryckligen tillåtet av oss
vii. Att överföra ett virus; och
viii. För att tillhandahålla telefoni och/eller andra tjänster till tredje part som är beroende av Tjänsterna.
(B) Du godkänner:
i. Ge oss all information vi rimligen begär
ii. Följa våra rimliga instruktioner;
III. Överensstämmer med instruktioner och krav från andra nätverk där du använder roaming;
iv. För att informera oss om eventuella ändringar i dina kontaktuppgifter där du tidigare har registrerat dem hos oss. Om du misslyckas med det så håller du med om att leverans av meddelande till de kontaktuppgifter vi har är effektiv. och
V. Berätta för oss om eventuella krav så snart som möjligt
vi. Betala avgifterna när de förfaller.
(C) Rättvis användningspolicy kan gälla specifika tjänster som vi tillhandahåller dig. Där de gör så lägger vi in ​​dem på vår hemsida och du accepterar att följa dem.
(I) Obegränsat SMS har en gräns på 100 SMS per dag.
   (Ii) Standardräntan kommer att tillämpas över 100 SMS.
E) Överensstämmelse med något av villkoren i denna paragraf 6 är ett brott mot detta avtal som ger oss rätt att säga upp avtalet.
 
 
 
7. Uppsägning av avtal
 
(A) Var du beställer Tjänster från oss och vi har bekräftat godkännandet av din beställning gäller följande villkor:
(I) Om SIM-kortet är defekt måste du informera oss inom 14 dagar. Om du inte gör det anses du ha accepterat SIM-kortet.
(Ii) Om ett skadeståndsanspråk görs ska vi avaktivera Tjänsterna. Om vi ​​vid inspektion/undersökning finner att varorna är defekta, ska du ha rätt att tillhandahålla utbytestjänster av samma typ och beteckning.
(Iii) Förutom de rättigheter som anges här kan du ha lagstadgade rättigheter enligt konsumenträtten enligt följande:
(1) Enligt konsumenträtten i Sverige, som svensk bosatt, har du rätt att säga upp avtalet vid slutet av den 14: e dagen efter det att ett inköpsavtal bildats mellan dig och oss.
(2) Om du använder eller inte använder Tjänsterna innan din rätt att säga upp upphör, förlorar du rätten att avbryta avtalet.
(3) Om du har rätt att avbryta och vill avbryta avtalet måste du skriva till vår kundservice team på Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige eller till notice@vectone.com och se till att din kommunikation når oss före utgången av din Rätt att avbryta.
(4) Om beställningen inte har levererats till den adress du definierade inom 14 kalenderdagar från beställningsdatumet kan du begära återbetalning av det betalade SIM-kortets pris och samtidigt fortsätter Vectone lagligt för att avbryta ordern. Kunden bekräftar och godkänner att det skriftliga meddelandet om missad leverans ska tas emot av Vectone inom den 14: e dagen från ordern.
 
8. Avstängning av Tjänsterna
(A) Vi kan avstänga eller upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna till dig utan varning där:
i. Du bryter mot ett eller flera villkor i detta Avtal, eller någon som använder ditt Vectone Mobile SIM-kort eller utrustning strider mot dem.
ii. Nätverket bryter ner eller behöver underhållning. Vectone Mobile försöker minimera dessa fall;
III. Den som använder Apparaten eller ett Vectone Mobile SIM-kortet inte följer villkoren i detta avtal. och
iv. Din användning av Tjänsterna skadar nätverket eller sätter nätverket i fara.
(B) Om vi ​​avbryter detta påverkar inte din skyldighet att betala avgifterna, vid upphörande eller Avstängning som ett resultat av vårt underhåll av nätverket som sträcker sig över tre dagar och påverkar hela nätverket, i vilket fall vi inte kommer Ta ut eventuella avgifter för den period då du inte kan använda Tjänsterna.
(C) Vi kan komma begära en avgift för att återansluta Tjänsterna där vi har stängt av dem och/eller kopplat bort Vectone Mobile SIM från nätverket under 8. (a) i., 8. (a) iii. Eller 8. (a) iv.
(D) Vår rätt att uppskjuta Tjänsterna enligt denna paragraf 8 påverkar inte några andra rättigheter som att vi måste uppskjuta eller säga upp avtalet.
 
9. Uppsägning
(A) Kunden kan inte säga upp avtalet före utgången av Avtalstiden. När du avbryter avtalet måste du betala alla resterande avgifter som är förfallna för termen. Dessa avgifter debiteras med ditt kredit- eller betalkort. För att undvika tvivel kommer porten att skicka ditt nummer till en annan kommunikationsleverantör att upphöra med avtalet, men kommer inte att upphäva vår rätt till återstående avgifter.
Det är kundens ansvar att betala alla avgifter som betalas för termen före Uppsägningen.
(B) Du kan också säga upp avtalet där Vectone Mobile bryter mot en väsentlig del av avtalet som inte åtgärdas inom 14 dagar från det att du bad oss ​​göra det.
(C) Vi får säga upp detta avtal om:
i. Du bryter mot eventuella villkor i detta avtal som inte kan avhjälpas eller där du bryter mot oss och vi har bett dig att åtgärda detta brott men du har inte inom 7 dagar efter att vi ber dig göra det.
ii. Vi avbryter det i enlighet med klausul 8;
III. Du blir insolvent eller görs konkurs eller
iv. Vi får inte längre använda nätverket eller tillhandahålla tjänsterna.
v ..
(D) Vi förbehåller oss rätten att säga upp ändringar av detta erbjudande och villkoren när som helst med förhandsbesked om 1 (en) månad.
 

10. Meddelande
(A) Alla skriftliga meddelanden till oss måste skickas till:
Vectone Mobile
Kundtjänst
Wallingatan
34 111 24 Stockholm,
Sverige
notice@vectone.com
 
 
 
11. Ansvar
(A) Ersättningar för personskada eller död till följd av vår försummelse gentemot dig enligt detta kontrakt är begränsat till SEK 29,000 för en incident och alla relaterade incidenter och högst SEK 58,000 under en 12-månadersperiod. Trots det ovanstående är vi inte ansvariga för dig på något sätt för eventuella inkomstförluster. Föreluster eller vinst; Eller för förlust eller skada som inte var rimligt förutsebart när du trädde in i detta avtal.
(B) Vi är inte ansvariga för dig där vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal till följd av något bortom vår rimliga kontroll och förväntningar.
(C) Vi är inte heller ansvariga för dig där vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna som ett resultat av underhållet av vårt nätverk.
(D) Om du förlorar Vectone Mobile SIM eller det är stulen förbli du ansvarig för eventuella avgifter som uppstår medan Vectone Mobile SIM inte finns i din innehav, men innan du berättar för oss att det har tappat bort den eller stulits. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fall där ditt Vectone Mobile SIM-kort är klonat eller kopierad.
(E) Om vi ​​som en del av Tjänsterna gör det möjligt för dig att komma åt Internet, accepterar du att vi inte är ansvariga för något innehåll som du har åtkomst till, laddar upp eller laddar ner medvetet eller inte, förutom innehåll som vi gör tillgängliga för dig direkt.
F) Denna klausul 11 ​​överlever uppsägningen av detta avtal
 
 
12. Tredje part
(A) Detta avtal ska inte innebära någon förmån för tredje man enligt lag.
B) Trots det ovanstående kan du gå i avtal med en eller flera tredje part när du använder deras Tjänsterna. När du ingår avtal med en tredje part medan du använder vår och deras Tjänster, bekräftar du och förstår att vi inte är part i avtalet, även där betalningar till följd av den tredje parten dras av från multifunktionella uppkupongkuponger registrerade med ditt konto.
 
13. Ändringar
(A) Vi kan göra små ändringar av avtalet samt meddela dig med förhandsmeddelande.
(B) Vi kan också ändra ditt nummer där vi rimligen behöver. Där vi gör det, kommer vi att ge dig förhandsmeddelande och förklara varför.
C) Ändringar kommer också att publiceras på webbplatsen och du godkänner att publiceringen av dessa meddelanden har samma effekt som att vi ger dig ett skriftligt meddelande per post.
 
14. Allmänt
(A) Du får inte överföra några rättigheter eller ansvar enligt detta avtal utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.
(B) Vi kan när som helst överlåta detta avtal utan ditt förhandsgodkännande förutsatt att sådant uppdrag inte påverkar Tjänsterna.
C) Underlåtenhet att genomföra något av villkoren i detta Avtal skall inte tolkas som ett upphävande av någon rättighet eller åtgärd eller påverkar inte på något sätt avtalets giltighet, eller någon del därav, och inget upphävande av en brytning Av detta avtal utgör ett upphävande av ett annat brytande.
D) Uppsägning av detta avtal ska inte fungera som ett upphävande av eventuella brott mot dig av något av villkoren i detta avtal och ska inte påverka våra rättigheter eller rättsmedel som kan uppstå som följd av ett sådant brott eller som kan ha Upplupna fram till dagen för uppsägningen.
E) En uppfattning om att ett avtal i enlighet med detta avtal är eller har blivit ogiltigt, olagligt eller otillåtet i något avseende enligt gällande lag, får inte påverka eller försämra giltigheten, lagenligheten eller verkställigheten av andra villkor i detta avtal så länge som Syftet med detta avtal är fortfarande förmånligt.
F) Detta avtal regleras av Englands och Wales lagar och eventuell tvist som härrör från detta avtal omfattas av domstolarna i England och Wales.
(G) Utan hinder av ovanstående kan du eventuellt hänvisa till en tvist som härrör från detta avtal för alternativ tvistlösning enligt vår kundklagomål (som även kan beställas från vårt kundservice team).
 
15. Byta från Kontantkort till Månads Avtals Kontrakt Abonnemang
Kunder som bestämmer sig för att byta från Kontantkort till Månads Avtals Kontrakt Abonnemang kommer att förlora fördelen med eventuella innestående kredit, erbjudande och/eller paket som är registrerat på deras konto och kommer att behöva betala hela priset på deras betalande månadsabonnemang, oavsett hur mycket Utestående kredit på deras konto när de bestämmer sig för att byta.
 
16. Ersättningsspecifika villkor
i. Alla paket minuter/texter/internet utesluter roaming användning, samtal till internationella destinationer och samtal/texter till nummer verksamhets tjänster, premium nummer och personnummer.
ii. Standardbetala månadsräntor gäller för eventuella användningar som överstiger ditt paket belopp (eller rättvisa användningsvillkor) och för användningsavgifter för ytterligare tjänster eller tjänster som inte ingår i ditt gällande avtal.
III. Noramlt användningspolicy: För att undvika bedräglig och/eller kommersiell missbruk, är sms-användningen föremål för en normal användningspolicy på 100 SMS per dag. När din användning når detta belopp kommer din SMS-funktion att bli blockerad och du måste kontakta vår kundtjänst för att rättfärdiga din användning och få den obegränsad. Data kan inte användas för att koppla/hotspot din mobilenhet till andra enheter.
iv. Erbjudandet gäller endast för icke-kommersiell, privat och personlig användning - Vectone Mobile förbehåller sig rätten att dra in eller avbryta tjänsterna eller koppla bort dig utan föregående meddelande och omedelbart om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser, Eller om den inte används i en handenhet (t.ex. i en SIM-box) eller om den används för tethering eller någon annan anledning, vectone misstänker att du inte agerar i enlighet med denna policy där vi anser att Användningen var olaglig (till exempel vid missbruk, ovanlig eller bedräglig användning).
 
 
17. Använda data vid roaming
i. Kunden kommer att få meddelande om sin månadsgräns för data.
ii. Kunden begränsas automatiskt till € 50.
III. Kunderna kommer att bli kontaktad vid 80 % och 100 % av sin månadsgräns för data.
iv. När kunden når 100 % av datagränsen kommer data användningen att blockeras.
 
 
V. Ring/SMS/Datortillägg kan inte användas under Roaming eller för samtal till Premium Rate-nummer, delade nummer eller andra specialnummer.
 
18. Unblocking och blockering av datanvändningen.
För att blockera
i. Text UNBLOCK till 345 eller ring 220 från Vectone gratis.
Att blockera
i. Text BLOCK till 345 eller ring 220 från Vectone gratis.
 
 
* Gäller från den 10/05/2017
 
 
 
 

Betala månadsvis - 30 dagars rullande kontrakt

Tjänsterna enligt avtalet tillhandahålls av Vectone Mobile AB, ett bolag registrerat i Sverige med företagsnummer 556846-1973 och momsregistreringsnummer 556846197301, även kallat Vectone Mobile (nedan kallat Vectone Mobile, "vi", "vår" och "oss")
 
1. Definitioner
• Dessa ord har följande betydelser:
• Konto betyder det mobilnät som vi använder för att registrera dina avgifter.
• Ytterligare tjänster som vi erbjuder för leverans läggs till mobila Tjänster när du begär dem, eller där vi inte kräver att du begär dem när du använder dem. Avgifterna och villkoren för tilläggstjänster finns tillgängliga online och från vår kundservice;
• Avtal innebär avtalet mellan dig och oss för försäljning och inköp av tjänster som innehåller dessa villkor, villkoren för eventuella tilläggstjänster, villkoren för ersättning och/eller avgifterna för de grundläggande mobilnät tjänsterna vi har kommit överens om att leverera till dig;
• Ersättning innebär ersättning för mobilnät Tjänster som vi tillhandahåller för en överenskommen återkommande månadsavgift;
• Grundläggande tjänster betyder de tjänster som vi har samtyckt till att leverera till dig annat än tilläggstjänster, inklusive men inte begränsat till samtals- och meddelandetjänster som vi tillhandahåller via nätverket.
• Faktureringsdatum betyder den första dagen under den relevanta kalendermånaden;
• Avgifter är avgifterna för tjänsten, inklusive men inte begränsade till användningsavgifter, tilläggsavgifter och avgifter som gäller för eventuella tilläggstjänster som du beställer från oss eller använder;
• Utrustning är all utrustning du använder för att komma åt Tjänsterna där den utrustningen är godkänd för användning på vårt nätverk;
• Period betyder perioden på 1 (en) månad och påbörjas från aktiveringsdatumet, då du godkänner att använda våra tjänster.
• Nätverk betyder det mobila kommunikationsnätet vi använder för att tillhandahålla tjänstern;
• Nummer betyder det mobilnummer vi tilldelar dig eller som du hamnar till oss som är kopplat till ditt konto;
• Personlig information betyder information vi har om dig som du tillhandahåller till oss eller som vi samlar in samtidigt som vi tillhandahåller Tjänsten och inkluderar men är inte begränsade till personuppgifter och trafikdata.
• Roaming betyder en tilläggstjänst som låter dig använda nät i utlandet så att Tjänsterna kan användas utomlands. Ytterligare avgifter gäller roaming.
• SIM-kort innebär en abonnentidentitetsmodul (SIM) som lagrar data för GSM-mobilanvändare som nummer, personliga säkerhetsnycklar och lagrade meddelanden.
• Tjänster betyder de grundläggande tjänsterna och eventuella tilläggstjänster som vi tillhandahåller dig som du har tillgång till med ett Vectone Mobile SIM-kort.
• Vectone Mobile SIM betyder ett SIM-kort som vi tillhandahåller av oss, som förblir vår egendom och som vid användning med Utrustningen ger dig tillgång till Tjänsterna.
• Virus är ett datorprogram som kan korrumpera, skada eller förstöra ett datorsystem utan tillstånd från och/eller kunskap om användaren av det system som det infekterar.
• Webbplatsen betyder https://www.vectonemobile.se/

2. Avtal och period
(A) Detta avtal bildas när vi accepterar en begäran om tjänster från dig.
(B) När avtalet har skickats och godkänts öppnar vi ett konto för dig och ger dig ett nummer.
(C) Om vi ​​tillhandahåller ett Vectone Mobile SIM-kort aktiverar vi för dig ett SIM-kort när avtalet bildas.
(D) En period gäller för avtalet och beskrivs i dina tjänster. Avtalet kommer att fortsätta under hela perioden och du är ansvarig för avgifter som uppkommer under perioden.
(E) Avtalet kan ej avbrytas innan avtalsperioden har löpt ut.
(F) När avtalet löper ut förnyas avtalet automatiskt. Om du vill avbryta dina Vectone Mobile tjänster på ditt SIM-kort måste du kontakta vår kundtjänst.
(I) Kunder som byter från kontantkort till abonnemang med betala månadsvis kommer att förlora utestående saldo, erbjudande och paket som finns på deras konto.

3. Vectone Mobile SIM
(A) Du accepterar att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra skador på, förlust eller missbruk av Vectone Mobile SIM-kort.
(B) Om ditt Vectone Mobile SIM-kort förloras, stjäls eller skadas så att du inte längre tillåts komma åt Tjänsterna måste du rapportera det till kundtjänst så snart som möjligt. Vi kan debitera dig för ett nytt Vectone Mobile SIM-kort.

4. Tjänster
(A) Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att alltid använda Tjänsterna. Tyvärr kan dessa påverkas av saker utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till vädret, andra nätverk och fel eller genom vårt underhåll av nätverket.
(B) Vi kommer att vidta alla rimliga nödvändigheter för att undvika perioder av otillgänglighet och för att försöka lösa eventuella problem inom vår kontroll så snart som möjligt.
(C) Vi gör allt inom rimliga ansträngningar för att göra det möjligt att använda roaming access med ditt Vectone SIM-kort och kommersiella arrangemang för att möjliggöra Roaming, men vi kan inte garantera kvaliteten eller täckningen av andra nätverk, både nationella och internationella.
(D) Vectone Mobile förbehåller sig rätten att dra in eller avbryta tjänsterna eller att säga upp avtalet helt om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser eller om det inte används i en mobil enheter (exempelvis i en SIM-låda), eller om det används för tätning.
 
5. Avgifter och betalning
(A) På dina begärande Tjänster med hjälp av ett Tillägg samlar vi in ​​betalning för den första månadens Tilläggsavgifter med kredit- eller betalkort. Om du begär tjänster på ett annat datum än faktureringsdatumet krediteras eventuella överskottsavgifter som betalas för den första månadens avgifter till den andra månadens avgifter. Från den andra månaden för din prenumeration faktureras din användning månadsvis i förskott på faktureringsdagen. Tilläggsavgifterna tas ut med Betalnings-/kreditkort som är kopplat till ditt konto den 10: e varje månad. Tilläggsavgifter debiteras oavsett om du har använt hela din ersättning i den aktuella månaden eller inte. Du kan uppdatera dina kreditkortsuppgifter inne på My Vectone.
(B) Alla tilläggsavgifter faktureras på faktureringsdagen och debiteras månatligen i efterskott den 10:e varje månad. Ytterligare avgifter dras från ditt betal- eller kreditkort som du har registrerat på ditt konto.
(C) Avgifterna är tillgängliga online på vår hemsida (https://www.vectonemobile.se/) och från vår kundserviceavdelning. Dina räkningar är tillgängliga genom att logga in på ditt konto via vår hemsida och dessa kan tillhandahållas av en tredje part. Du måste betala alla avgifter före förfallodagen som anges på din faktura och sådana avgifter måste betalas med betal- eller kreditkort. Om du inte betalar avgifterna innan förfallodagen kan vi komma att avbryta avtalet i enlighet med klausul 9. 
(D) En kreditgräns som motsvarar ditt månatliga användningsgränser gäller för ditt konto. Om ditt konto överskrider denna kreditgräns kan vi tillfälligt blockera din tillgång till Tjänsterna. Du är ansvarig för att kontrollera att ditt konto inte överstiger kreditgränsen. Vi kan begära att du gör en mellanliggande betalning innan vi återställer ditt konto. Detta får inte överstiga de avgifter som är betalda i ditt konto.
(E) Vi vill påminna våra kunder om att du kommer att bli föremål för extra kreditgränser om du brukar mer än din månatliga användningsgränser. Denna gräns påverkar bara samtal och texter - men inte din surfanvändning.
(F) Kredit- och betalkortbetalningarna behandlas av Vectone Group-bolaget Chillitalk Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 5506630 med säte på 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) ("Merchant") på uppdrag av Vectone Mobile AB (registrerad i Sverige med företagesnummer 556846-1973, med säte Wallingatan 34 111 24 Stockholm Sverige). Kunden bekräftar och godkänner att han / hon ska återbetala en tvist om betalkort / kreditkortsbetalning uteslutande till Vectones kundservice. I händelse av att kunden bestrider debit/kreditkortsbetalningarna som inte överensstämmer med ovanstående bestämmelser förbehåller sig Vectone rätten att avbryta Tjänsterna.
(G) Säkerhet för din personliga information: Vectone Mobile använder avancerad säkerhetsteknik och -procedurer för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst. Dina uppgifter, kreditkortsnummer och PIN-koder är skyddade med SSL-kryptering (Secure Socket Layer) när de överförs via Internet.
 
6. Användning av tjänster och dina skyldigheter
(A) Du accepterar att INTE använda Tjänsterna och INTE för att tillåta någon tredje part att använda Tjänsterna:
i. För något olagligt, omoraliskt eller otillbörligt;
ii. Att göra kränkande eller obehaglig kommunikation i vilken form som helst, eller att ringa eller ta emot återbetalnings eller olagliga betalsamtal.
III. Med utrustning som inte är godkänd för användning i nätverket inklusive, men inte begränsat till, SIM-lådor och SIM-gateways.
iv. Att leverera varor eller tjänster till tredje part;
V. Att skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner eller på annat sätt underlätta alla material som är offensivt, oanständigt, ärekränkande, av hotande natur, obehag, brott mot integritet, intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller på annat sätt olagligt.
vi. För att få tillgång till tjänster från tredje parts röst via internetprotokollsleverantör, om inte uttryckligen tillåtet av oss
vii. Att överföra ett virus; och
viii. För att tillhandahålla telefoni och/eller andra tjänster till tredje part som är beroende av Tjänsterna.
(B) Du godkänner att:
i. Ge oss all information vi rimligen begär
ii. Följa våra rimliga instruktioner;
III. Överensstämmer med instruktioner och krav från andra nätverk där du använder roaming;
iv. För att informera oss om eventuella ändringar i dina kontaktuppgifter där du tidigare har registrerat dem hos oss. Om du misslyckas med det så håller du med om att leverans av meddelande till de kontaktuppgifter vi har är effektiv. och
V. Berätta för oss om eventuella krav så snart som möjligt
vi. Betala avgifterna när de förfaller.
(C) Rättvis användningspolicy kan gälla specifika tjänster som vi tillhandahåller dig. Där de gör så lägger vi in ​​dem på vår hemsida och du accepterar att följa dem.
(I) Obegränsade SMS har en begränsning på 100 SMS per dag.
(Ii) Standardräntan kommer att tillämpas över 100 SMS.
(D) Om du bryter mot något av villkoren i denna paragraf 6 är det ett brott mot detta avtal och ger oss rätt att säga upp avtalet.
 
7. Uppsägning
(A) När du beställer Tjänster från oss och vi har bekräftat godkännandet av din beställning gäller följande villkor:
(i) Om SIM-kortet är defekt måste du informera oss inom 14 dagar. Om du inte gör det anses du ha accepterat SIM-kortet.
(ii) Om ett skadeståndsanspråk görs ska vi avaktivera Tjänsterna. Om vi ​​vid inspektion/undersökning finner att varorna är defekta, ska du ha rätt att tillhandahålla utbytestjänster av samma typ och beteckning.
(iii) Förutom rättigheter som nämns i detta avtal har du även samma rättigheter som gäller enligt konsumentköplagen
(1) Enligt konsumentköplagen, som bosatt i Sverige, har du rätt att avbryta kontraktet inom 14 dagar efter det att ett avtal har bildats mellan dig och oss.
(2) Om du använder tjänsterna innan dessa 14 dagar, som nämns ovan, förlorar du din rättighet att avbryta avtalet.
 (3) Om du har rätt att avbryta och vill avbryta avtalet måste du skriva till vår kundservice team på Wallingatan 34, 111 24 Stockholm Sverige eller till notice@vectone.com och försäkra dig om att brevet anländer till oss innan din rätt att avbryta avtalet löper ut.
(4) Om din beställning inte har levererats till din angivna adress inom 14 kalenderdagar, från den dagen då du gjorde beställningen, har du rätt att begära återbetalning av betalningen av ditt SIM-kort och Vectone Mobile åtar sig då rätten att avbryta avtalet. Som kunder känner du till och godkänner att en skriftlig begäran om att avbryta avtalet ska anlända hos Vectone Mobile inom 14 dagar, efter det att beställningen har gjorts.
 
8. Avstängning av Tjänsterna
(A) Vi kan avstänga eller upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna till dig utan varning där:
i. Du bryter mot ett eller flera villkor i detta Avtal, eller någon som använder ditt Vectone Mobile SIM-kort eller utrustning strider mot dem.
ii. Nätverket bryter ner eller behöver underhållning. Vectone Mobile försöker minimera dessa fall;
III. Den som använder Apparaten eller ett Vectone Mobile SIM-kortet inte följer villkoren i detta avtal. och
iv. Din användning av Tjänsterna skadar nätverket eller sätter nätverket i fara.
(B) Om vi ​​avbryter detta påverkar inte din skyldighet att betala avgifterna, vid upphörande eller Avstängning som ett resultat av vårt underhåll av nätverket som sträcker sig över tre dagar och påverkar hela nätverket, i vilket fall vi inte kommer Ta ut eventuella avgifter för den period då du inte kan använda Tjänsterna.
(C) Vi kan komma begära en avgift för att återansluta Tjänsterna där vi har stängt av dem och/eller kopplat bort Vectone Mobile SIM-kort från nätverket under 8. (a) i., 8. (a) iii. Eller 8. (a) iv.
(D) Vår rätt att uppskjuta Tjänsterna enligt denna paragraf 8 påverkar inte några andra rättigheter som att vi måste uppskjuta eller säga upp avtalet.

 9. Uppsägning
(A) Kunder kan ej avbryta avtalet innan avtalsperioden har löpt ut. Om du avbryter kontraktet måste du betala dina kvarstående avgifter, inklusive samtliga avgifter under den resterande minimum perioden.  De kvarstående betalningarna ska göras med ett betalnings- eller kreditkort. För att klargöra, om du överför ditt mobilnummer till ett annat mobilföretag avbryts automatiskt kontraktet.
(B) Du kan också säga upp avtalet där Vectone Mobile bryter mot en väsentlig del av avtalet som inte åtgärdas inom 14 dagar från det att du bad oss ​​göra det.
(C) Vi får säga upp detta avtal om:
i. Du bryter mot eventuella villkor i detta avtal som inte kan avhjälpas eller där du bryter mot oss och vi har bett dig att åtgärda detta brott men du har inte inom 7 dagar efter att vi ber dig göra det.
ii. Vi avbryter det i enlighet med klausul 8;
III. Du blir insolvent eller går i personlig konkurs eller
iv. Vi får inte längre använda nätverket eller tillhandahålla tjänsterna.
(D) Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra det här erbjudandet och dess regler och villkor när som helst, så länge vi meddelar om detta 1 (en) månad innan.

10. Meddelande
(A) Samtliga skriftliga meddelanden till oss måste skickas till:
Vectone Mobile
Kundtjänst
Wallingatan 34
111 24 Stockholm
Sverige
notice@vectone.com
 
11. Ansvar
(A) Ersättningar för personskada eller död till följd av vår försummelse gentemot dig enligt detta kontrakt är begränsat till 29 000 SEK för en incident och alla relaterade incidenter och högst 58 000 SEK under en 12-månadersperiod. Trots det ovanstående är vi inte ansvariga för dig på något sätt för eventuella inkomstförluster. Detta inkluderar även vinst, förlust eller skada som inte var rimligt förutsebart när du trädde in i detta avtal.
(B) Vi är inte ansvariga för dig där vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal till följd av något bortom vår rimliga kontroll och förväntningar.
(C) Vi är inte heller ansvariga för dig där vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna som ett resultat av underhåll av vårt nätverk.
(D) Om du förlorar ditt Vectone Mobile SIM-kort eller om det blir stulet förbli du ansvarig för eventuella avgifter som uppstår medan Vectone Mobile SIM-kort inte finns i ditt innehav, men innan du berättar för oss att det har tappats bort den eller stulits. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fall där ditt Vectone Mobile SIM-kort är klonat eller kopierad.
(E) Om vi ​​som en del av Tjänsterna gör det möjligt för dig att komma åt Internet, accepterar du att vi inte är ansvariga för något innehåll som du har åtkomst till, laddar upp eller laddar ner medvetet eller inte, förutom innehåll som vi gör tillgängliga för dig direkt.
F) Denna klausul 11 ​​överlever uppsägningen av detta avtal

12. Tredje part
(A) Detta avtal ska inte innebära någon förmån för tredje part enligt lag.
B) Trots det ovanstående kan du gå i avtal med en eller flera tredje part när du använder deras Tjänsterna. När du ingår avtal med en tredje part medan du använder våra och deras Tjänster, bekräftar du och förstår att vi inte är part i avtalet, även där betalningar till följd av den tredje parten dras av från multifunktionella kuponger registrerade på ditt konto.

13. Ändringar
(A) Vi kan göra små ändringar av avtalet så länge vi meddelar i god tid innan förändringarna görs.
(B) Vi kan också ändra ditt nummer där vi rimligen behöver. Där vi gör det, kommer vi att ge dig förhandsmeddelande och förklara varför.
C) Ändringar kommer också att publiceras på webbplatsen och du godkänner att publiceringen av dessa meddelanden har samma effekt som att vi ger dig ett skriftligt meddelande per post.

14. Allmänt
(A) Du får inte överföra några rättigheter eller ansvar enligt detta avtal utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.
(B) Vi kan när som helst överlåta detta avtal utan ditt förhandsgodkännande förutsatt att sådant uppdrag inte påverkar Tjänsterna.
C) Underlåtenhet att genomföra något av villkoren i detta Avtal skall inte tolkas som ett upphävande av någon rättighet eller åtgärd eller påverkar inte på något sätt avtalets giltighet, eller någon del därav, och inget upphävande av en brytning Av detta avtal utgör ett upphävande av ett annat brytande.
D) Uppsägning av detta avtal ska inte fungera som ett upphävande av eventuella brott mot dig av något av villkoren i detta avtal och ska inte påverka våra rättigheter eller rättsmedel som kan uppstå som följd av ett sådant brott eller som kan ha Upplupna fram till dagen för uppsägningen.
E) En uppfattning om att ett avtal i enlighet med detta avtal är eller har blivit ogiltigt, olagligt eller otillåtet i något avseende enligt gällande lag, får inte påverka eller försämra giltigheten, lagenligheten eller verkställigheten av andra villkor i detta avtal så länge som Syftet med detta avtal är fortfarande förmånligt.
F) Detta avtal regleras av Englands och Wales lagar och eventuell tvist som härrör från detta avtal omfattas av domstolarna i England och Wales.
(G) Utan hinder av ovanstående kan du eventuellt hänvisa till en tvist som härrör från detta avtal för alternativ tvistlösning enligt vår kundklagomål (som även kan beställas från vårt kundservice team).

15 . Byta från Kontantkort till abonnemang med månadsvis betalning.
Kunder som bestämmer sig för att byta från Kontantkort till abonnemang med månadsvis betalning kommer att förlora fördelen med eventuella innestående kredit, erbjudande och/eller paket som är registrerat på deras konto och kommer att behöva betala hela priset på deras betalande månadsabonnemang, oavsett hur mycket Utestående kredit som fanns på deras konto när de bestämmer sig för att byta.

16. Specifika villkor för samtal, SMS och roaming
i. Alla paket minuter/texter/internet utesluter roaming användning, samtal till internationella destinationer och samtal/texter till nummer verksamhetstjänster, premium nummer. 0870 nummer och personnummer.
ii. Standardbetala månadsräntor gäller för eventuella användningar som överstiger ditt paket belopp (eller rättvisa användningsvillkor) och för användningsavgifter för ytterligare tjänster eller tjänster som inte ingår i ditt gällande avtal.
III. Standard användningspolicy: För att undvika bedräglig och/eller kommersiell missbruk, är sms-användningen föremål för en normal användningspolicy på 100 SMS per dag. När din användning når detta belopp kommer din SMS-funktion att bli blockerad och du måste kontakta vår kundtjänst för att rättfärdiga din användning och få den obegränsad. Surf kan inte användas för att koppla/hotspot din mobilenhet till andra enheter.
iv. Erbjudandet gäller endast för icke-kommersiell, privat och personlig användning - Vectone Mobile förbehåller sig rätten att dra in eller avbryta tjänsterna eller koppla bort dig utan föregående meddelande och omedelbart om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser, Eller om den inte används i en mobil enhet (t.ex. i en SIM-box) eller om den används för tethering eller om Vectone Mobile, av någon annan anledning, misstänker att du inte agerar i enlighet med denna policy där vi anser att Användningen var olaglig (till exempel vid missbruk, ovanlig eller bedräglig användning).

17. Använda surf med roaming
i. Kunden kommer att få meddelande om sin månadsgräns för surf.
ii. Kunden begränsas automatiskt till 50 kr.
III. Kunderna kommer att bli kontaktad vid 80 % och 100 % av sin månadsgräns för data.
iv. När kunden når 100 % av surfgränsen kommer surfanvändningen  att blockeras.
V. Erbjudande för samtal/SMS/surf kan ej användas vid roaming eller om du ringer till premium nummer, delade nummer eller andra specialnummer.  

18. Blockering och avblockering av surfanvändningen.
För att blockera
i. SMSa UNBLOCK till 345 eller ring 220 kostnadsfritt från din Vectone telefon.
Att blockera
i. SMSa BLOCK till 345 eller ring 220 kostnadsfritt från din Vectone telefon.


*Gäller från den 11/07/2017
 

Betala månadsvis

Undvik långa bindningstider med kontantkort
med prenumerationsladdning

Läs mer här
 

Hemnummer i mobilen

Koppla ett internationellt hemnummer till din mobiltelefon och ge ditt företag en lokal identitet.

Läs mer här

Flytta ditt nummer

 

Få gratis samtalskredit när du flyttar ditt nummer till oss

Flytta ditt nummer här