För Kundtjänst ring : 0769 899 986 eller 220 från en Vectone mobil

Allmänna villkor


 1. Definitioner

  Dessa ord har följande betydelser:
  1. Konto innebär det konto på vilket vi registrerar dina krediter och avgifter;
  2. Tilläggstjänster innebär de tjänster som finns utöver de grundläggande tjänsterna. Du kan få dessa på begäran, eller när du använder dem ifall ingen förfrågan krävs. Avgifterna och regler och villkor för tilläggstjänster är tillgängliga på nätet och genom vårt kundserviceteam;
  3. Avtal innebär dessa villkor;
  4. Grundläggande tjänster innebär tjänster som vi erbjuder utöver tilläggstjänsterna. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, samtal och textmeddelanden som skickas och tas emot genom nätverket;
  5. Avgifter innebär avgifter för tjänster. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, användande av tjänster, serviceavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster som du beställer;
  6. Kontrakt innebär den överenskommelse mellan dig och oss för de tjänster som dessa villkor tillämpas på och utgör en del av;
  7. Kredit innebär de belopp som krediteras mot ditt konto genom de metoder som beskrivs i dessa villkor.
  8. Saldoöverföring För Samtal innebär tjänsten för ”Saldoöverföring För Samtal” som finns förklarad på vår hemsida.
  9. Utrustning innebär all godkänd utrustning med vilken du ansluter till nätverket via ditt SIM-kort.
  10. Varor innebär de varor som du samtycker med att köpa från oss. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till olika mångsidiga värdebevis som ger tillgång till tjänsterna.
  11. Handlare innebär Mundio koncernbolag som driver in betalningar åt Mundio Mobile AB
  12. Nätverk innebär det telefonsystem som tillhandahåller tjänsterna i Sverige;
  13. Nummer innebär det mobiltelefonnummer vi tilldelar dig eller som du porterar till oss;
  14. Personlig information innebär den information som vi har om dig som du tillhandahåller till oss eller som vi samlar medan vi tillhandahåller tjänsten till dig och inkluderar, men är inte begränsat till, personuppgifter och trafikuppgifter;
  15. Roaming innebär att ringa och ta emot samtal via en lokal nätverksoperatör medan du är utomlands;
  16. SIM-kort (Subscriber Identity Module) sparar data såsom telefonnummer, personliga säkerhetskoder samt sparade meddelanden åt användare av GSM mobiler.
  17. Tjänster innebär de grundläggande tjänster och alla tilläggstjänster som vi tillhandahåller som du kan få tillgång till genom ett SIM-kort från Vectone Mobile.
  18. Mångsidigt värdebevis är en betalningsmekanism som vi tillåter dig att köpa och därmed använda de tjänster som kan köpas i fysisk eller elektronisk form;
  19. Vectone Mobile, vi, vår och oss betyder Mundio Mobile AB, ett företag registrerat i Sverige med registreringsnummer 555846-1973 vars registrerade adress är Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sweden
  20. Vectone Mobile SIM-kort innebär ett SIM-kort som du tillhandahållit av oss som fortfarande är vår egendom och som tillsammans med utrustningen ger dig tillgång till tjänsterna;
  21. Virus innebär ett datorprogram som kan fördärva, skada eller förstöra ett datorsystems data utan tillåtelse och/eller kännedom av det infekterade systemets användare.
  22. Första påladdning innebär första gången som du laddar på ditt SIM-kort som fanns med i ditt startpaket. För att undvika missförstånd så innehåller förladdade krediter på ditt SIM-kort inte definitionen ”första påladdning”.
  23. Standardtaxa är den taxa som debiteras efter första påladdningen av ditt SIM-kort i startpaketet.
  24. Startpaket innebär ett SIM-kort och den information som du har köpt på nätet eller i butik. Du kan välja om startpaketet som du väljer att köpa skall vara förladdat med krediter.
  25. Startpakets-taxa innebär den taxa som debiteras för ett startpaket innan den första påladdningen krediterats till SIM-kortet. Därefter så appliceras standardtaxan på resten av krediterna.
  26. Påladdning innebär när du adderar kredit till ditt SIM-kort genom att köpa mångsidiga värdebevis, elektroniska värdebevis eller onlinetjänster.

 2. Avtal
  1. Detta avtal träder i kraft när vi accepterar en begäran om tjänster från dig.
  2. När avtalet är träffat öppnar vi ett konto för dig och förser dig med ett nummer.
  3. När vi förser dig med ett Vectone Mobile SIM-kort kommer vi att aktivera det så snart som möjligt efter det att avtalet träder i kraft.
  4. Du godkänner att genom din användning av tjänsterna eller registrering av ett mångsidigt värdebevis på ditt konto så godkänner du att vara bunden av dessa villkor och att betala avgifterna.

 3. Vectone Mobile SIM-kort
  1. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra skada på eller förlust eller missbruk av SIM-kortet från Vectone Mobile.
  2. Om ditt SIM-kort från Vectone Mobile tappas bort, stjäls eller skadas så att det inte längre ger dig tillgång till tjänsterna så måste du rapportera det till kundtjänst så snart som möjligt. Vi kan debitera dig för att ersätta ditt SIM-kort från Vectone Mobile .

 4. Tjänster
  1. Vi strävar efter att göra det möjligt för dig att alltid kunna använda tjänsterna. Tyvärr kan dessa påverkas av faktorer utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, vädret, andra nätverk och fel, eller av våra underhåll av nätverket.
  2. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att undvika perioder av otillgänglighet och att försöka lösa eventuella problem inom vår kontroll så snart som möjligt.
  3. Vi använder rimliga ansträngningar för att göra kommersiella arrangemang för att möjliggöra tillträde till nät i utlandet så att tjänsterna kan användas medan användaren är i utlandet (roaming) men vi kan inte ,och garanterar inte, kvalitet och täckning hos utländska nät. Roaming är en tilläggstjänst och medför extra kostnader.

 5. Avgifter och betalning
  1. För att kunna använda tjänsterna måste du se till att du har tillräckligt med kredit. Framför allt kommer du inte att kunna använda en tjänst när du inte har någon kredit eller när kreditbeloppet är lägre än den lägsta avgiften för den tjänsten.
  2. Allteftersom kostnader uppstår kommer de att dras från krediten. Avgifter som uppstår samtidigt dras samtidigt. I händelse av att krediten är otillräcklig för att möta alla uppkomna avgifter på grund av de kontrakterade för tidigare kommer att få företräde alltså avgifter för extra tjänster skall tillämpas i den ordning som dessa tilläggstjänster har beställts av dig och skall tillämpas efter avgifter för den grundläggande Tjänsten.
  3. Avgifterna är tillgängliga online på vår hemsida och från vår kundservice.
  4. Du måste betala för tjänsterna i förväg och gör detta genom att köpa mångsidiga värdebevis. När du registrerar ett mångsidigt värdebevis kommer det, och dess kredit, att redovisas mot ditt konto och avgifter på ditt konto kommer dras från krediten knuten till det mångsidiga värdebeviset.
  5. Om du har mer än ett mångsidigt värdebevis registrerat på ditt konto kommer avgifterna att dras från tillgänglig kredit på det tidigast aktiverade mångsidiga värdebeviset.
  6. De mångsidiga värdebevisen kan inte lösas in mot kontanter och kommer att upphöra om du inte använder alla tillhörande krediter inom tidsfristen eller före den tidsfrist som anges på eller med själva mångsidiga värdebeviset.
  7. Konto- och kreditkortsbetalningar genomförs av företaget Mundio Group Chillitalk Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 5506630). Adressen till deras registrerade kontor är 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) (“Handlare”) på uppdrag av Mundio Mobile AB (registrerat i Sverige under nummer 556846-1973, på adressen Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige)
  8. PayPal betalningar är behandlade av Mundio koncernbolag Mundio Network Limited (registrerat i Storbritannien under nummer 8693390).Adressen till deras registrerade kontor är 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien) (“Handlare”) på uppdrag av Mundio Mobile AB (registrerat i Sverige under nummer 556846-1973, på adressen Wallingatan 34 111 24 Stockholm, Sverige)
  9. Kunder som använder PayPal för att ladda på sina konton kommer inte kunna använda tjänsten för Saldoöverföring För Samtal. Den här restriktionen gäller ej för andra betalningsmetoder.
  10. Säkerheten kring din personliga information : Vectone Mobile använder avancerade säkerhetsmetoder och procedurer som skyddar din personliga information från obehörig åtkomst. Dina detaljer, kortnummer och pinkoder är säkrade genom Secure Socket Layer (SSL) kryptering när de överförs på internet.

 6. Paysafecard Betalning
  1. För internationella köp av påladdning, rekommenderar vi att våra kunder besöker paysafecards allmänna villkor för att få information om växlingskurs avgifter. För att få veta växlingskursen vänligen besök https://www.paysafecard.com/currency-calculator.
 7. Användning av tjänster och dina skyldigheter
  1. Du accepterar att inte använda tjänsterna och att inte tillåta tredje part att använda tjänsterna för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredje man. Exempelvis får du inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna:
   1. För något olagligt,omoraliskt eller felaktig;
   2. för att göra kränkande eller störande meddelanden oavsett form, eller att ringa eller ta emot omvända betalsamtal;
   3. med utrustning som inte är godkänd för användning med nätverket, inklusive, men inte begränsat till, SIM-boxar och SIM-gateways;
   4. för att levereravaror eller tjänster till tredjepart;
   5. för att skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner eller på annat sätt underlätta material som är kränkande, oanständigt, nedsättande, av en hotfull natur, en olägenhet, ett brott mot privatliv, en kränkning av upphovsrätten eller annan immateriell rättighet eller på annat sätt olagligt;
   6. för att få tillgång till tjänster från tredje parts IP-telefonileverantör om inte uttryckligen tillåtet av oss;
   7. för att överföra ett virus,och
   8. i syfte att till handa hålla telefoni och / eller andra tjänster tillt redje part som förlitar sig på tjänsterna.
  2. Du accepterar att:
   1. ge oss den information som vi rimligen kan begära;
   2. följa våra rimliga instruktioner;
   3. följa andra näts instruktioner och krav när du använder roaming;
   4. informera oss om eventuella ändringar i dina kontaktuppgifter som du tidigare registrerat hos oss. Om du inte gör detta godkänner du att de uppgifter vi har är tillräckliga för att kunna kontakta dig;
   5. meddela oss så fort som möjligt om du anser att något är felaktigt;
  3. Policyer för sunt användande kan gälla för särskilda tjänster som vi erbjuder dig. När de gäller kommer vi att lägga upp dem på vår hemsida och du accepterar att följa dem.
  4. Varje underlåtenhet att uppfylla något av villkoren i denna punkt 6 är ett brott mot detta avtal som ger oss rätt att säga upp avtalet.

 8. Avbeställa / Returnera varor
  1. Om du beställer varor från oss och vi har fått bekräftelse på din beställning gäller följande villkor:
   1. Om varorna är defekta, måste du meddela oss inom 7 dagar. Om du inte gör det anses du ha accepterat varorna.
   2. Om ett yrkande om fel eller skada sker skall vi avaktivera varorna. Om vi på besiktningen/undersökningen finner att varorna är defekta, har du rätt till ersättning för varor av samma typ och valör.
   3. Utöver de rättigheter som anges häri, kan du ha lagstadgade rättigheter enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59):
    1. Om köp är gjort av enskild konsument äger konsumenten rätt att ångra köp av en vara och tjänst. Du rätt att ångra Dig inom 14 dagar från varans mottagande. Om Du ångrar Ditt köp av tjänst, har Du rätt att ångra Dig inom 14 dagar från den dag Du kunnat ta del av tjänsten.
    2. Om Du utövar Din ångerrätt har Du rätt att byta till en annan vara eller få pengarna tillbaka.
    3. Ångerrätten gäller dock bara om varan är oanvänd och i nyskick. Du får inte ha använt SIM-kortet.
    4. Returfrakten betalar Du själv varför du inte kan skicka tillbaka varan till Vectone Mobile via efterkrav eller postförskott. Vid utövad ångerrätt kommer Du få tillbaka erlagd ersättning inom 30 dagar.
    5. Om du väljer att inte använda varan eller tjänsterna förrän efter utgången av din ångerrätt kommer vi inte tillhandahålla varorna eller användning av tjänsterna till efter din ångerrätt upphört.

 9. Avstängning av Tjänster
  1. Vi kan stänga eller upphöra med att tillhandahålla tjänster till dig utan förvarning om:
   1. du bryter mot ett eller flera villkor i avtalet eller om någon som använder ditt Vectone Mobile SIM-kort eller din utrustning bryter mot villkoren;
   2. nätverket går sönder eller behöver underhåll. Vectone Mobile försöker minimera dessa fall;
   3. alla som använder utrustningen eller ett Vectone Mobile SIM-kort inte följer villkoren i detta avtal; och
   4. din användning av Tjänsterna skadar nätverket eller sätter nätverket i fara.
  2. Avstängning av Tjänster påverkar inte din skyldighet att betala avgifter, utom i händelse av avstängning som ett resultat av vårt underhåll av nätet som sträcker sig mer än tre dagar och som påverkar hela nätet. Vid en sådan händelse kommer vi inte att debitera för några tjänsteavgifter för den period då du inte kan använda tjänsterna.
  3. Vi får tillämpa en avgift för att återansluta tjänster där vi har avbrutit dem och/eller avaktiverat något Vectone Mobile SIM-kort från nätverket enligt punkt 7.a.i., 7.a.iii. eller 7.a.iv.
  4. Vår rätt att avbryta Tjänster enligt punkt 7 påverkar inte några andra rättigheter som vi har att stänga av eller säga upp detta avtal.

 10. Uppsägning av avtalet
  1. Om du inte använder Tjänsterna minst en gång var sjätte månad kommer ditt Vectone Mobile SIM-kort att kopplas bort från nätverket, detta avtal upphör att gälla, eventuella registrerade mångsidiga värdebevis på ditt konto som ännu inte har löpt ut kommer att förverkas och du kommer att förlora ditt nummer.
  2. Giltighetstiden för varje påfyllning är 90 dagar. Efter den 90 dagar giltighetstid, kommer krediten löpa ut och kunden kommer inte få rätt till återbetalning av utgången kredit.
  3. Vi kan också avsluta detta avtal om:
   1. du är oförmögen att åtgärda ett avtalsbrott eller om du använder Tjänsterna i strid med avtalet och ej åtgärdat avtalsbrottet inom 7 dagar från vårt påpekande.
   2. vi stänger av det i enlighet med punkt 7;
   3. du blir insolvent eller satt i konkurs, eller
   4. vi inte längre tillåts att driva nätet eller förse dig med Tjänsterna.

 11. Notice
  1. Alla skriftliga meddelanden till oss måste skickas till

   Mundio Mobile AB
   Company number: 556846-1973
   Office: Wallingatan 34 111 24 Stockholm,
   Sweden


 12. Ansvar
  1. Bortsett från personskada eller dödsfall som en följd av vår oaktsamhet begränsas vårt ansvar till 15,000 SEK för varje skada och alla elterade händelser eller 30,000 SEK för varje tolvmånadersperiod. Därutöver är vi inte ansvariga i något avseende för förlust av inkomst, affärer eller utebliven vinst eller för skada som inte rimligen kunde ha förutsetts när detta avtal ingicks.
  2. Vi är inte ansvariga gentemot dig där vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal som ett resultat av något utanför vår kontroll och förväntningar.
  3. Vi är inte heller skyldiga att ersätta dig då vi inte kan tillhandahålla tjänster till följd av underhåll av våra nätverk.
  4. Om du förlorar ditt Vectone Mobile SIM-kort eller blir bestulen är du fortfarande ansvarig för de utgifter som uppstår medan Vectone Mobile SIM-kortet inte är i din ägo, innan ni meddelat oss att det har förkommit eller stulits. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fall där ditt Vectone Mobile SIM-kort är klonat.
  5. Om en del av de tjänster vi tillhandahåller ger dig möjlighet att få tillgång till Internet godkänner du att vi är inte ansvariga för något innehåll som du kommer åt, laddar upp eller laddar ner medvetet eller inte, utom för innehåll som vi gör tillgängliga för dig direkt.
  6. Denna punkt 1 gäller även efter det att avtalet i övrigt har upphört. .

 13. Tredje part
  1. Detta avtal skall inte medföra någon förmån för tredje part.
  2. Trots föregående punkt kan du ingå avtal med en eller flera tredje parter när du använder Tjänsterna. Om du ingår avtal med en tredje part medan du använder Tjänsterna bekräftar och förstår du att vi inte är en part i avtalet även om betalningar till den tredje parten dras från de mångsidiga värdebevisen registrerade på ditt konto.

 14. Ändring av avtalsvillkor
  1. Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till påtaglig fördel för dig informerar vi om minst en månad innan ändringen träder ikraft
  2. Om en ändring i de grundläggande tjänsterna har, eller sannolikt kommer att orsaka, en väsentlig nackdel för Tjänsten och inte är ett resultat av ett krav från en tillsynsmyndighet eller av juridiska skäl, kommer vi att meddela dig och du har i sådant fall rätt att säga upp avtalet men tidigast per det datum då förändringen träder i kraft. Om du fortsätter använda Tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar vi det som att du accepterar förändringen.
  3. Vi kan också ändra ditt nummer där vi rimligen kan begära det. När vi gör det kommer vi att ge dig föregående varsel och förklara varför.
  4. Ändringarna kommer också att publiceras på hemsidan http://www.vectonemobile.se/ och du accepterar att publiceringen av dessa meddelanden har samma giltlighet som om vi ger dig ett skriftligt meddelande per post.

 15. Tvistelösningsprocedur
  1. Du är skyldig att, när det gäller klagomål eller skillnader i förhållande till de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal, kontakta oss via e-post på support@vectonemobile.se eller via telefon på +46 769 899 900. Vi kommer att svara inom trettio (30) dagar från mottagandet av din e-post, såvida detta inte är möjligt inom rimliga gränser. I så fall kommer vi att informera dig inom den första utsatta perioden när du kan förvänta dig ett svar.
  2. Om du får ett negativt eller ett otillräckligt svar från oss, kan du kontakta Sveriges mydighet för telekommunikation om kvalificerad grund baseras på gällande lagar, eller så kan du hänskjuta tvisten till behörig domstol i jurisdiktionen.

 16. Allmänt
  1. Avtalet är personligt för dig och gäller bara dig. Det innebär att du ansvarar för att avtalet följs och att du inte utan särskilt skriftligt tillstånd från oss får överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till någon annan. Detta gäller även om du skulle lämna Produkten eller ditt SIM-kort till någon annan.
  2. Vi kan överlåta detta avtal när som helst utan ditt medgivande, förutsatt att sådan överlåtelse inte påverkar Tjänsterna.
  3. Underlåtenhet av oss att hävda något av villkoren i detta avtal skall inte tolkas som en avsägelse av någon rättighet eller gottgörelse. Inte heller skall det på något sätt påverka giltigheten av detta avtal eller del därav, och inget upphävande av ett brott mot detta avtal skall utgöra en avsägelse av något annat brott.
  4. Uppsägning av detta avtal skall inte utgöra en avsägelse av någon överträdelse av dig av något av villkoren i detta avtal och skall inte påverka tillämpningen av våra rättigheter eller gottgörelser som kan uppstå som en följd av sådant avtalsbrott, eller som kan ha uppstått fram till dagen för sådan uppsägning.
  5. Om det konstateras att ett villkor i detta avtal är, eller har blivit, ogiltig, olaglig eller ej verkställbart i något avseende under gällande lag skall det inte påverka eller försämra giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av andra villkor i detta avtal så länge som avtalets syfte fortfarande kan uppfyllas.
  6. Detta avtal regleras av Sveriges lagar och eventuella tvister som följer av detta avtal skall avgöras i Sveriges domstolar.

Kampanjspecifika villkor och rättsliga förbehåll

Vectone Mobile förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra dessa kampanjerbjudanden när som helst. Alla erbjudanden gäller enbart efter påladdning. Samtal till CDMA-enheter kommer att betraktas som samtal till mobiltelefoner.

Startpaketets
Startpaketets gällande priser skiljer sig från standardpriserna. Startpaketspriser kommer att gälla till och med Vectone Mobiles kunder gör sin första påladdning av saldo, efter att ha köpt ett startpaket. Därefter kommer automatiskt standarpriserna att gälla. All förpåladdad saldo som finns kvar på startpaketet efter en första påladdning av saldo kommer att debiteras efter standardpriser. Allmänna villkor gäller och kan variera.

Sverige Sparpaket:
Alla Sparpaket-enheter måste användas inom 30 dagar från köpedagen. Efter 30 dagar kommer eventuella kvarvarande enheter att bli obrukbara. Din prenumeration kommer att löpa ut efter 30 dagar. Sparpaket kommer automatiskt att förnyas efter att giltighetsperioden löpt ut. Om du överskrider din bundle gränd betalar du våra vanliga förbetalda priser. Sparpaketenheter kan inte användas under roaming eller för samtal till nummeromvandlingstjänster, betalsamtalsnummer och personliga nummer. Publicerade priser är baserade på full användning av bundle-enheterna under giltighetstiden. Villkor & rättsliga förbehåll gäller och kan ändras.

Country Saver för Sri Lanka:
1500 minuter till vilket som helst enskilt mobilnummer i månaden. Samtal kan göras till vilken Etisalat, Hutch, Mobitel, Airtel eller LankaBell mobilnummer som helst i Sri Lanka. De 1500 minuterna kan delas mellan andra inhemska Vectone nummer men är föremål för en månatlig avgift på 50kr för varje extra tillaggt nummer. Samtal kan delas av upp till tre inhemska Vectone mobilnummer (förutom då det valda numret är på Etisalat nätverk). Samtal till Etisalat nummer måste göras till ett kontantkortskonto med minst LKR500 i saldo. Övriga nummer, inklusive betalsamtal och icke-geografiska nummer, är uteslutna. Eventuella minuter som inte används inom en månad från registreringsdagen eller förnyelsedagen kommer att upphöra. Prenumerationen kommer att förnyas automatiskt så länge det finns tillräckligt med saldo på ditt Vectone konto. Avgifter för ytterligare nummer kommer att debiteras den dag numret läggs till och därefter den dag då huvudkontots prenumeration förlängs. Minuter som används utöver tillåtelsen kommer att debiteras enligt våra standardpriser som kan ses på vår hemsida. Aktiveringen kan ta upp till tre arbetsdagar. Du kan ha fler än ett Country Saver konto eller ändra tilläggsnumret i prenumerationen. Betalningen för förnyandet kommer att tas två dagar innan förnyelsedatumet. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft efter den automatiska förnyelsen. Sluta prenumerera genom att ringa Vectone kundtjänst en vecka i förväg. Vänligen ring Vectone kundtjänst för frågor om detta erbjudande. Vectone förbehåller dig rätten att avsluta eller ändra detta erbjudande och Allmänna Villkor närsomhelst.

Smart Rates
 • Nya och existerande Vectone kontantkortskunder kan ta del av Vectone Smartpriser som är billigare än våra standardpriser. För att få Smartpriser måste du aktivera det varje månad genom att SMSa SMART till 345.
 • Smartpriser är giltigt från den första dagen i varje månad till den sista dagen i samma månad, under förutsättning att du skickat SMSet till 345. Smartpriser kommer endast att starta efter att du skickat SMART till 345 och kommer att sluta gälla den sista dagen i varje månad. Du måste alltså SMSa SMART till 345 varje månad för att ta del av Smartpriser. Om du skickar ditt SMS den 5e i en månad kommer Smartpriser att gälla från tidspunkten SMSet blev mottaget till sista dagen i samma månad. Om du inte aktiverar Smartpriser genom att skicka ett SMS kommer Standardpriser att gälla..
 • Smartpriser kan inte användas i kombination med andra Vectone Erbjudanden där andra rabatterade priser gäller.
 • Kunder måste ha genomfört minst en påladdning för att ansluta till Smartpriser.
 • Vectone förbehåller sig rätten att avsluta, dra tillbaka eller ändra detta erbjudande, dess priser och villkor när som helst med rimligt besked.
 • Erbjudandets villkor gäller i tillägg till Vectones Allmänna Villkor och andra erbjudande-specifika villkor.
  Allmänna villkor för internationella reducerade priser:
 • Detta erbjudande är endast giltigt för Vectone Mobile Sveriges kontantkortskunder.
 • Reducerade internationella priser gäller endast för kunder som anslutit sig till ett Sverige sparpaket för 99 kr.
 • Reducerade internationella priser (”erbjudandet”) gäller för samtal från Sverige till internationella standard mobil- och fasta telefonnummer. Samtal till premiumnummer är exkluderade ur erbjudandet.
 • Vectone förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra detta erbjudande eller dess villkor när som helst.
 • Kampanjsaldo (saldo som Vectone har gett till kunder gratis) kan inte användas för att köpa paket.
 • Detta erbjudande är endast för icke-kommersiellt, privat och personligt bruk – Vectone Mobile förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp erbjudandet eller stänga av dig från tjänsten om vi misstänker att detta erbjudande används för kommersiellt bruk, för konferenser, eller om det inte används i en mobil (i en SIM-låda exempelvis)